İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME


BCC TOPLU YEMEK ÜRETİM HİZMETLERİ A.Ş. (kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş̧ olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.


Bilgilendirmenin Kapsamı


İşbu Bilgilendirme Şirketimizde çalışmak amacıyla iş başvurusunda bulunan ve kişisel verilerini Şirketimiz ile paylaşan üçüncü kişileri kapsamaktadır.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?


İş başvuru değerlendirilmesi: iş  başvurusu  talebinizin ve  ilgili pozisyona   uygunluğunuzun   değerlendirilmesi, Şirketimizin muhtemel iş ortakları tarafından pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,  Şirketimiz   insan   kaynakları   politikaları   çerçevesinde   işe   alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; alenileştirilmiş olması, açık rıza, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanarak; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi,  eğitim durumu, yabancı dil bilgileriniz, bilgisayar kullanım bilgileriniz, iş tecrübeleriniz, sağlık bilgileriniz, adli sicil bilgileriniz işlenebilecektir.

 

Müşteri/Müşteri Adayları İlişkileri: Sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi, İş Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda tarafların hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla; alenileştirilmiş olması, açık rıza, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanarak; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi,  eğitim durumu, yabancı dil bilgileriniz, bilgisayar kullanım bilgileriniz, iş tecrübeleriniz, sağlık bilgileriniz, adli sicil bilgileriniz işlenebilecektir.

 

Güvenliğin Sağlanması: Şirket’te güvenliğin sağlanabilmesi, Şirket işyeri ve ofislerinde güvenliğin sağlanması, meydana gelebilecek kazalar, haksız fiil veya suç teşkil eden, veya suç teşkil edebileceği muhtemel olayların önlenebilmesi ve önlenememesi halinde ilgili kolluk kuvvetlerine, yetkili idari ve adli mercilere bilgi verilmesi amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; giriş-çıkış kayıtları, çerezler, ses ve görüntü kaydı, turnike ve kartlı geçiş sistemleri, ses ve görüntü takip ve kayıt özelliği olan araçlar ile ses ve görüntü verileriniz toplanmaktadır.

 

Şikâyet Yönetimi ve Çağrı Merkezi Hizmeti: Şikâyet yönetimi, sorularınızı almak-çözümlemek, arayan kişiye doğru hitap edilmesi, bilgi ve danışma destek hizmetlerinin sağlanması, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi ve cevap vermek ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, şikayet ve taleplere yönelik bilgi verilmesi amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi, çağrı merkezi vasıtasıyla kaydedilen ses kayıtları işlenebilecektir.

 

Çalışan verilerinin işlenmesi için lütfen bakınız (https://bcccatering.com.tr/kvkk-calisan) adresinde yer alan çalışan bilgilendirme metni.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarabileceği Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme


Yukarıdaki maddeler kapsamında alınan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak,


Şirketimizin Bilkent Holding A.Ş.’nin bağlı şirketlerinden olması nedeni ile gerek Holding denetimleri gerekse Holding tarafından verilen hizmetler nedeniyle Şirket’in bağlı bulunduğu Bilkent Holding A.Ş’ye, Bilkent Holding A.Ş’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketlere, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,


Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Valilik, İç İşleri Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, savcılıklar ve yasal nedenlerle talepte bulunan diğer adli makamlar ile idari ve yasal mercilere, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,
Dava, takip ve yasal işlemlerin yerine getirilebilesi için sözleşmeli avukatlar ve mali müşavirlere veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,


Müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz aracı hizmet sağlayıcılara, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak,


aktarılmaktadır.  


Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?


Kişisel Verileriniz, internet sitemiz, Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezle (cookies), kamera ve ses kayıtları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. 


Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.


Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.


Başvurunuzda;


Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
Talep konunuzun


bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bul. No:6 D Çankaya / Ankara adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.


E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk.bilgi@bcccatering.com.tr  e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı bcctopluyemek@hs02.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.


Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir