13 Adımda Sistem Yönetimi

Hammadde Kontrolü

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi'ni başarıyla uygulamak.
 • Ürün kabulünde, Türk Gıda Kodeksi'nin alım kriterlerini gözetmek.
 • Satın almayı, gıda güvenliği belgeli tedarikçilerden yapmak.
 • Tedarikçi seçimini yaparken, üretim yerlerini denetlemek.
 • Tedarikçilerden, ürün analiz sonuçları istemek.
 • Taze et alımında, tedarikçilerden veteriner raporu ve araç dezenfeksiyon belgesi istemek.
 • Taze et alımında, İslami kuralların uygunluğuna dikkat etmek.


Genel Depolama Kuralları

 • Her ürün çeşidine göre, uygun depo ve sıcaklıkta depolama yapmak.
 • Personeli depo kullanım kuralları hakkında düzenli olarak bilgilendirmek.


İyi Üretim Uygulamaları Gıda Güvenliği Kuralları

 • %100 gıda güvenliğini sağlamak için, mutfakta kritik kontrol noktalarını belirlemek, tehlike analizlerini yapmak ve önlem almak.
 • Hammaddelerin mamul haline getirilmesi, işlenmesi, pişirilmesi, soğutulması, sevkiyatı ve servisinde kritik kontrol noktalarını dikkate almak.
 • Dondurulmuş ürünlerin çözdürülmesini, gıda güvenliği kurallarına göre yapmak.
 • Üretim ve serviste kişisel hijyen kurallarına uymak.
 • Üretim ve servis ekipmanlarının temizlik ve dezenfeksiyonuna dikkat etmek.
 • Personeli düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirmek.


about image
about image

Hijyen Kontrolleri

 • Üretimde kullanılan suyun mikrobiyolojik kontrollerini düzenli olarak yaptırmak.
 • İçme sularından alınan örnekleri, onay yetkisi olan laboratuvarlarda düzenli olarak analiz ettirmek.
 • Yemeklerden alınan örnekleri, onay yetkisi olan laboratuvarlarda düzenli olarak analiz ettirmek.
 • Yüzeylerdeki mikrobiyal yük analizlerini (SWAB), onay yetkisi olan laboratuvarlarda düzenli olarak yaptırmak.


Zararlılarla Mücadele

 • Sağlık Bakanlığı onaylı firmalara düzenli olarak ilaçlama yaptırmak.
 • İlaçlama sürecinde yapılması gerekenlerle ilgili, müşterilerimizi bilgilendirmek.


Temizlik ve Dezenfeksiyon

 • Temizlik ve dezenfeksiyonda “Çevre Dostu” ürünler kullanmak.
 • Her ürün için, dezenfektan kullanım kurallarını uygulamak.
 • Ürün taşınan araçların, getirilen ürüne uygunluğunu kontrol etmek.
 • Gıda maddeleri taşıyan araçların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak yapmak.


Servis Hijyeni

 • Yemekleri gıda güvenliği zincirini korumak için termoportlar ile taşımak.
 • Sıcak yemekleri benmari'de sunmak.
 • Soğuk yemekleri salata barda sunmak.
 • Personeli düzenli olarak servis şekilleri ile ilgili bilinçlendirmek.
 • Kalan yemekleri imha etmek.


Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimleri

 • Yemek üretimi ve servisinde çalışan personel için, düzenli olarak işbaşı eğitimleri vermek.
 • Eğitim sonrasında, etkinliğini testlerle ölçmek.


Çevre

 • Ulusal ve uluslararası yasal yükümlülükleri yerine getirmek.
 • Çevre bilincine sahip tedarikçilerle çalışmayı tercih etmek.
 • Şirket içi eğitimler vererek, çalışanlarımıza Avrupa standardında çevre bilinci kazandırmak.
 • Üretimde, serviste, temizlikte ve ilaçlamada “Çevre Dostu” ürünler kullanmak.
 • Çevre bilincine katkıda bulunmak için, ilgili STK'larla yerine göre iş birliği yapmak.
 • Evsel atıkların kontrolünün yanı sıra dönüşüm atıklarının ayrıştırılarak lisanslı firmalara teslim edilmesi ile geri dönüşümüne katkı sağlamak.


about image
about image

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

 • Yasal zorunluluk gereğince, İSG uzmanı bulundurmak.
 • Kanun kapsamındaki tüm işçi sağlığı eğitimlerinin verilmesini sağlamak.
 • Risk değerlendirmeleri yaparak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamak.
 • Acil durum tatbikatları düzenlenmek, bunları kayıt altına almak, iyileştirme çalışmaları yapmak.
 • İş kazalarını kayıt altına almak, Avrupa standardında önlemler almak.
 • Yasal zorunluluk gereğince, 6 ayda bir mevzuatlara uygunluk kontrolü yaptırmak.
 • Her yıl kalite belgelendirme kuruluşlarına, üçüncü göz bağımsız denetimleri yaptırmak.


Tüm Kalite Sistemleri Denetimleri

Performans Değerlendirme Denetimleri

 • Gıda güvenliği başta olmak üzere, kalite sistemleri standartlarına uygunluk denetlenir. Sene başında 'Yıllık Denetim Planı' hazırlanır. Denetimler bu plana göre yapılır. Altyapı, planlama, gıda güvenliği, sunum ve kalite uyum durumu incelenir.
 • Denetçiler tarafından aşağıdaki konularda detaylı bir inceleme yapılır.
  Altyapı, girdi kontrol, ön hazırlıklar, pişirme ve sonrası kontrolleri,
  Personel hijyeni, üretim hijyeni, kuru ve soğuk depo hijyeni,
  Servis düzeni, servis personeli ile ilgili hususlar,
  Kantin ve kafe altyapı, satış, gıda güvenliği, servis hijyeni, kalite,
 • Denetimler,aşağıdaki formlar ve fotoğraflarla birlikte kayıt altına alınır.
  Yerinde Üretimler Birim Denetim ve Performans Formu
  Taşıma Yemek Alanları Birim Denetim ve Performans Formu
  Kantin ve Kafe Birim Denetim ve Performans Formu
 • Denetim sonuçları üst yönetime ve ilgili proje sorumlularına e-posta yolu ile ulaştırılır.
 • Eksikliklerin giderilmesi için proje sorumlularından tarih istenir.
 • Denetimler sonrasında gerekli görüldüğü takdirde, düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılıp, süreklilik sağlanır.


Müşteri ile İletişim

 • 444 83 02 numaralı iletişim hattı ile direk bildirimler alınır ve yetkili süreçlerce takip edilir. Müşteri temsilcileri tarafından müşterilere faaliyet bildiriminde bulunulur. Müşteri şikayetleri ile birebir ilgilenilir.
 • Müşteriyle, gerektiğinde yüz yüze görüşülür.
 • Sözlü ve yazılı geribildirimler yapılır.